Relevante links en extra informatie Wijkgericht werken

Ondersteuning van Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) en partners bij borging basisfuncties

Uit het KPMG-onderzoek ‘Basis functies voor lokale teams in kaart’ komen vijf basisfuncties en bijbehorende centrale inzichten naar voren. Om te komen tot een betere toegang tot jeugdhulp door versterking van onder meer de lokale teams, is het van belang om deze functies en inzichten daadwerkelijk lokaal te borgen. Hier zijn veel gemeenten en hun lokale teams al goed mee aan de slag gegaan. Om hen te ondersteunen bij het in de praktijk brengen en borgen van de basisfuncties, biedt het OZJ samen met kennisinstituten (en Toezicht Sociaal Domein) regionale bijeenkomsten, dialoogsessies en lokale ondersteuning aan.

Klik hier voor meer informatie

Definitie steunfiguren volgens de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd (BGZJ)

Een vertrouwenspersoon-steunfiguur is een (jong)volwassene in het sociaal netwerk die, naast (ouders en) professionals, een kind, jongere en/of ouders ondersteuning biedt. Deze steun kan verschillende functies (bijvoorbeeld emotioneel, praktisch, informatief) hebben en is toepasbaar in verschillende contexten. Bijvoorbeeld bij preventie, begeleiding, behandeling, gesloten jeugdhulp en overgang van 18-/18+. Kenmerken van een vertrouwenspersoon-steunfiguur:

  • Het betreft iemand die is aangeduid door het kind, de jongere of de ouder(s) zelf. Een vertrouwensband met het kind, jongere of ouders() is essentieel voor een vertrouwenspersoon-steunfiguur.
  • Het betreft iemand die langdurig betrokken is bij een kind of jongere. Een vertrouwenspersoon-steunfiguur is vaak al onderdeel van het bestaande sociaal netwerk en hij of zij blijft betrokken wanneer deze hulp weer stopt.
  • Het betreft iemand anders dan de biologische ouders. Het kan gaan om iemand anders uit de familie (bijv. zus, tante, opa) of een (jong)volwassene van buiten de familie.
  • Het kan gaan om een formele rol – benoemd door de rechter – of een informele rol – iemand die vanuit een intrinsieke (innerlijke) motivatie steun biedt zonder wettelijke bevoegdheid

Een vertrouwenspersoon-steunfiguur kan een belangrijke rol hebben in de vormgeving van een hulpverleningstraject (rol in besluitvorming), ondersteunend zijn in de uitvoering daarvan, en/of adviserend zijn naar een kind, jongere en/of ouders zonder directe samenwerking met hulpverlening. Een kind, jongere of ouder kan één of meerdere vertrouwenspersonen-steunfiguren hebben die verschillende functies vervullen. Andere termen die in de jeugdhulp worden gebruikt met een vergelijkbare definitie zijn (natuurlijk) mentor en betekenisvolle volwassenen of betrokkene. Tenslotte is de invulling van de rol van een vertrouwenspersoon-steunfiguur afhankelijk van de leeftijd van het kind. Bij jonge kinderen zal de steun van een vertrouwenspersoon-steunfiguur zich primair richten op de ondersteuning van ouders (biologisch of pleegouders).

www.magazines.voordejeugd.nl | Wil je een technische kwetsbaarheid melden? Klik hier.

Nr.2 Januari 2021